Ga verder naar hoofdinhoud

Algemene Voorwaarden

1.     Identiteit van de ondernemer
BEAUTY BUSINESS BVBA
Turnhoutsebaan 272
2110 Wijnegem
België
Ondernemingsnummer: BE0597637586
E-mail: info@dornails.be
Contactpersoon: Peter Claus

2.    Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BEAUTY BUSINESS BVBA en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen BEAUTY BUSINESS BVBA  en de Consument.

3.    Het aanbod
a)  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden BEAUTY BUSINESS BVBA  niet;
b)  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a) de prijs exclusief belastingen;
b) de eventuele kosten van aflevering;
c) de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d) de wijze van betaling en aflevering.

4.    De overeenkomst
a)  De Consument kan bij BEAUTY BUSINESS BVBA een bestelling plaatsen via de website www.dornails.be.  Telefonische bestellingen of bestellingen per mail zijn mogelijk doch enkel op voorwaarde dat deze schriftelijk worden bevestigd.
b)  Een bestelling wordt vervolgens uitsluitend door BEAUTY BUSINESS BVBA  in behandeling genomen, indien de Consument alle gevraagde informatie correct en compleet heeft bezorgd.
c)  De Overeenkomst komt tot stand nadat BEAUTY BUSINESS BVBA de bestelling van Consument heeft aanvaard (welke aanvaarding blijkt uit automatische bevestigingsmail), de bestelling door de consument is betaald (m.u.v. rembourszendingen) en door BEAUTY BUSINESS BVBA  is verzonden.
d) BEAUTY BUSINESS BVBA  heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Consument mee te delen en zulks zonder dat BEAUTY BUSINESS BVBA gehouden is tot enige schadevergoeding.

5.    Herroepingsrecht bij levering van Producten
a) De Consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Producten aan de overeenkomst beantwoorden.
b) Indien dit niet het geval is, heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) Dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.
c) Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument verbindt zich ertoe de verpakking niet te verbreken.  Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan BEAUTY BUSINESS BVBA retourneren.    Alle kosten verbonden aan het retourneren zijn ten laste van de Consument.

6.    De Prijs
a) Indien de prijzen voor de aangeboden Producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de Consument gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging BEAUTY BUSINESS BVBA.
b) De in het aanbod van Producten of diensten genoemde prijzen zijn in Euro exclusief BTW.

7.    Klachtenregeling
a)  Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden tenzij schriftelijk bekendgemaakt aan BEAUTY BUSINESS BVBA binnen de zeven (7) Dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.
b)  De bij BEAUTY BUSINESS BVBA ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

8.    Veiligheid en Privacy
a)  Indien de Consument producten koopt van BEAUTY BUSINESS BVBA mag BEAUTY BUSINESS BVBA de Consument informeren over eigen, gelijksoortige producten en diensten, per post, telefoon of email. Indien de Consument geen e-mails van BEAUTY BUSINESS BVBA meer wenst te ontvangen, kan een e-mail worden gestuurd naar info@dornails.be of kan er gebruik worden gemaakt van de uitschrijfmogelijkheid in elke nieuwsbrief.
b)  Op de Bestellingen en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en op alle andere (rechts)handelingen is de veiligheid en Privacy Policy van BEAUTY BUSINESS BVBA van toepassing:

Privacy Policy
BEAUTY BUSINESS BVBA respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
BEAUTY BUSINESS BVBA zal uw gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.  Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

9.    Diversen
BEAUTY BUSINESS BVBA behoudt zich het recht om bij, producten die zijn aangeduid als ‘uitsluitend voor professioneel gebruikt’, de verkoop te weigeren aan particulieren zonder dat zij minimaal een diploma, getuigschrift of andere vorm van bekwaamheid en kennis van het vakgebied kunnen voorleggen.

10.    Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a) Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
b) Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Antwerpen.
c) Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die de producten of diensten uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de verkoper. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op klant.

Winkelmand